Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej jako: „Użytkownicy”) działającego pod adresem: https://kanalzero.pl/ (dalej jako: „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce przez Kanał Zero Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarej 10 (00-420 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001080111, REGON: 527441101, NIP: 7011183752. Polityka zawiera również opis podstawowych zasad związanych z użyciem plików typu cookies w ramach Serwisu.
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto i w jakich celach przetwarza dane osobowe?

 1. Administratorem danych osobowych jest Kanał Zero Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarej 10 (00-420 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001080111, REGON: 527441101, NIP: 7011183752 (dalej jako: „Spółka”), będąca usługodawcą Serwisu, w następującym zakresie:
OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄCELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Użytkownik Serwisuwykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”;
cele analityczne i statystyczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Subskrybent newsletterainformowanie o działalności Spółki, istotnych wydarzeniach itp. – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Osoba fizyczna odwiedzająca nasze  konto / funpage, w ramach kanału Youtube, bądź serwisu społecznościowego Facebook / Twitter / TikTok / Instagram / Linkedin.  cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności w związku z zarządzaniem kanałem / kontem Spółki, w tym  zapewnieniem komunikacji z użytkownikiem, odpowiadaniem na pytania / komentarze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę ze Spółką lub zostały wobec niej podjęte działania przed zawarciem umowy na jej żądanieniezbędność do wykonania umowy zawartej przez tę osobę ze Spółką lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Osoba uprawniona do reprezentowania, osoba kontaktowa lub inna osoba ze strony podmiotu, który zawarł umowę ze Spółką lub inna osoba biorąca udział w wykonaniu umowy ze Spółkącele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej ze Spółką, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej ze Spółką oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce / współpracę ze Spółkąniezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 j.t. z późn. zm.) – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;
niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Osoba ubiegająca się o staż w Spółceniezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W jaki sposób można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować ze Spółką w formie elektronicznej pod adresem: [email protected].

Komu będą przekazywane dane osobowe?

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt ze Spółką w sposób wskazany w rozdziale II pkt 2 powyżej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji danego celu, jeżeli zgoda jest warunkiem realizacji tego celu.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, informacji wskazanych w rozdziale III pkt 8 Polityki oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. Sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  3. Usunięcia danych osobowych;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany;
  6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

Jak zabezpieczamy przetwarzane przez nas dane osobowe?

 1. W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Spółka korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami ustanowionymi przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostęp do danych osobowych mają Spółka i osoby upoważnione przez Spółkę, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych osobowych.
 3. Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Co robimy w przypadku naruszenia?

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które to naruszenie może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Spółka bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia również tę osobę o takim naruszeniu, zgodnie z wymogami określonymi w RODO.
 2. Spółka dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
 1. Procedura realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe
 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o realizację praw wskazanych w rozdziale II pkt 12 Polityki.
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w rozdziale II pkt 12 Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć, w sposób wskazany w rozdziale II pkt 2 Polityki.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację o wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Spółka jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak możliwości realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej jednego (1) miesiąca, licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. W ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych Wnioskującemu wskazuje się jego dane osobowe podlegające przetwarzaniu, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu oraz następujące informacje:
 1. cel przetwarzania;
 2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób ustalania tego okresu;
 5. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
 6. o prawie do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje);
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 8. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 2. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, w sposób wskazany w rozdziale II pkt 2 Polityki.
 3. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Spółkę.
 1. Pliki cookies i logi systemowe
 1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są, w szczególności, w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Serwis może używać plików typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają, w szczególności, utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie działania stron Serwisu do preferencji oraz potrzeb Użytkownika, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
 4. Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
 1. Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
 1. Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
 1. Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
 1. Opera 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 1. Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Spółka dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać w sposób wskazany w rozdziale II pkt 2 Polityki. 
 2. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej https://kanalzero.pl/ w terminie co najmniej 3 dni przed wejściem zmiany w życie.